Систем 48

28.07.2020. 12:36
Одељење за инспекцијске послове
Молим Вас за информацију да ли сте Ви обавезни или ко, да контролише примену закона о истицању и употреби заставе Р.Србије. Закон (члан 6) предвиђа употребу оштећених застава,а (члан 20) предвиђа обавезу истицања на згради државних органа.Застава нема на читав низ зграда: осмоспратница, дистрибуција....
У РАДУ
Дана 28.07.2020.године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављен је електроснким путем поднесак чија садржина указује на питања везана за истицање заставе града Лесковца на јавним објектима.
Обавештавамо Вас да Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца, у складу са одредбама Одлуке о грбу и застави општине Лесковац („Службени гласник општине Лесковац“, бр. 3/05 и „Службени гласник града Лесковца“, бр. 6/09), врши надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке у смислу да ли се грб и застава користе супротно одредбама ове Одлуке, те предузима и друге мере ради отклањања недостатака утврђених у поступку инспекцијског надзора.
У складу са напред наведеним обавештавамо Вас да ће Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца сходно одредбама Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15,44/2018 - др.закон и 95/2018), након прикупљања података предузети мере предвиђене Законом и подзаконским прописима.